Eerste bemesting met Groene Weide Meststof uitgevoerd

Deze week is bij tien Achterhoekse melkveehouders voor het eerst bemest met Groene Weide Meststof. Deze duurzame kunstmestvervanger is ontwikkeld in het kader van het project Achterhoekse Groene Kunstmestfabriek. De praktijkproef is onderdeel van het project Mest op Maat. Groene Weide Meststof is samengesteld uit mineralen die zijn herwonnen uit diverse regionale reststromen, zoals dierlijke mest en zuiveringsslib. Het project is een resultaat van een samenwerking van Groot Zevert Vergisting met de stichting Biomassa en diverse andere partners waaronder de FHs Münster te Steinfurt(BRD).

Dit jaar wordt de invloed van Groene Weide Meststof op de groei van gras vergeleken met traditionele kunstmest. Bij iedere deelnemer is daarvoor een perceel gras van gemiddeld 3,5 ha opgesplitst in twee delen. Het ene deel wordt bemest met Groene Weide Meststof, het andere deel met kunstmest. Voor ieder perceel is een bemestingsadvies opgesteld en de hoeveelheden opgebrachte mineralen zijn gelijk. Voor het realiseren van evenwichtsbemesting wordt precisiebemesting toegepast. De dosering wordt daarbij exact per vierkante meter grasland bepaald en gelijk gehouden.

De praktijkproef wordt begeleid door experts van de WUR. Naast de effecten op de groei en kwaliteit van het gras monitoren zij de uitspoeling van nitraat onder de percelen naar het grondwater. Het voorkomen van deze uitspoeling is een belangrijk milieudoel van het project. Naast het realiseren van een duurzame regionale kringloop voor mineralen heeft het project andere belangrijke doelen zoals het voorkomen van emissies van ammoniak en het verminderen van de CO2 footprint. Het project heeft zo de potentie belangrijk bij te dragen aan het verminderen van de emissies van broeikasgassen.
Deze praktijkproef is onderdeel van een project om een kringloop mineralen in de Achterhoek te realiseren. De penvoerder van het project is de stichting Biomassa. Partners in het project zijn Groot Zevert, ForFarmers, Nijhuis Industries, Waterstromen, Dorset en GMB. Voor de bemesting met Groene Weide Meststof is intensief samengewerkt met Slootsmid voor het realiseren van een innovatieve emissie arme bemester. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland en de regio Achterhoek. Voor het verkrijgen van toestemming voor de praktijkproef is samengewerkt met het project Kunstmestvrije Achterhoek.