Start onderzoek circulaire meststof uit waterzuivering

Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstof meststof kan dienen als circulaire kunstmestvervanger. In de Achterhoek start een onderzoek of dit ook in de praktijk realiseerbaar is.  Voor het onderzoek bouwt Nijhuis Industries te Doetinchem een testopstelling in haar laboratorium. Hiermee zal ammonium-stikstof worden herwonnen uit specifieke processtromen van de RWZI Duiven en de AWZI Lichtenvoorde.   Vervolgens wordt onderzocht of de verkregen stikstof meststof  voldoet aan alle wettelijke eisen en veilig toepasbaar is in de landbouw.  Ook wordt een inschatting gemaakt of het proces in de praktijk bedrijfseconomisch rendabel kan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten zal eventueel een pilot in de praktijk worden uitgevoerd.  Het Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem), Waterstromen BV (Lochem) en Nijhuis Industries voeren het onderzoek uit in samenwerking met de stichting Biomassa (Aalten). De studie is onderdeel van de regiodeal Kringlooplandbouw.  Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.