Veldproef bemesten mais met GWM gestart

Een uitgebreide veldproef van Wageningen University & Research is gestart om de stikstofwerking van de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof maïs (GWM-M) bij snijmaïs te vergelijken met de standaard stikstofkunstmest kalkammonsalpeter.  Het betreft hier een GWM zonder extra zwavel. Op een perceel van proefboerderij De Marke in Hengelo zijn daarvoor een groot aantal proefstroken in drievoud aangelegd. Voor het zo goed mogelijk nagaan van de werking van GWM zijn proefstroken met verschillende doseringen GWM en kunstmest bemest. Voor het vloeibare GWM is hierbij gebruik gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde proefveldbemester van Slootsmid Mesttechniek Borculo.

Onderzoekers van de WUR volgen de kieming en verdere ontwikkeling van de snijmaïsplanten gedurende het hele seizoen. Aan het eind van het seizoen zullen de opbrengsten van alle proefstroken nauwkeurig worden gewogen en gewasmonster zullen geanalyseerd worden op stikstof en andere mineralen. Hiermee kan de stikstofwerkingscoëfficient van de kunstmestvervanger worden bepaald. Vooraf aan de bemesting in het voorjaar is de voorraad minerale stikstof in de bodem van ieder proefstrook  bepaald. Na de oogst wordt opnieuw de voorraad minerale stikstof van iedere proefstrook bepaald. De bepalingen van de voorraad minerale stikstof geven inzicht op enige wijziging van het risico op stikstofuitspoeling van de vloeibare kunstmestvervanger ten opzichte van kunstmeststikstof.  De resultaten van de veldproef zullen naar verwachting voor het eind van het jaar bekend worden. De publicatie vindt begin 2021 plaats.

De veldproeven maken onderdeel uit van de Achterhoekse ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame meststoffen. Deze zijn gebaseerd op herwonnen mineralen uit overschotten biomassareststromen zoals mest en zuiveringsslib. Ze zijn een belangrijke element in het realiseren van kringlooplandbouw in de Achterhoek. Bij proeven op grasland is de afgelopen twee groeiseizoenen en bij een veldproef met snijmais op De Marke in 2019 steeds gebleken dat de (stikstof)werking van GWM vergelijkbaar is met kunstmest. Ook leidt het gebruik van GWM niet tot een andere voorraad minerale stikstof in de bodem.

De veldproeven worden door de WUR uitgevoerd in nauwe samenwerking met de producent van GWM, Groot Zevert Vergisting (Beltrum), de ontwikkelaar en eigenaar van de veldproefbemester, Slootsmid (Borculo) en de stichting Biomassa (Aalten). Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.