Regiodeal WP 4

Herwinnen stikstof bij waterzuiveringen

Aan de hand van diverse berekeningen is vastgesteld dat meerdere regionale bronnen van herwonnen stikstof nodig zijn voor het vervangen van al het in de Achterhoek gebruikte stikstof kunstmest. Een omvangrijke potentiële bron hiervoor is de stikstof die aanwezig is in rioolwater (afgerond ca 3000 ton/jaar). Bij de Achterhoekse RWZI's wordt het grootste deel van deze stikstof nu nog als gas (N2) naar de lucht afgevoerd. Het is chemisch mogelijk deze  stikstof vast te leggen in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in de vorm van ammoniumsulfaat, ammoniumhydroxide of ammoniumnitraat.  De verkregen oplossing kan in theorie gebruikt worden voor het blenden van GWM. In dit deelproject onderzoeken we de wettelijke en bedrijfseconomische haalbaarheid hiervan alsook de inpasbaarheid in de procesvoering op een RWZI of industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het onderzoek wordt getrokken door Waterstromen en het Waterschap Rijn en IJssel en uitgevoerd in samenwerking met onder andere Nijhuis Industries en de stichting Biomassa.

In 2020 is een eerste verkenning uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat het herwinnen van stikstof uit bepaalde deelstromen van afvalzuiveringsinstallaties mogelijk is. Aan de hand van deze bevindingen is besloten tot een praktische pilot met een stikstofstripper van Nijhuis Industries. Deze wordt uitgevoerd bij een installatie van Waterstromen voor de verwerking van industrieel proceswater.

In het voorjaar van 2021 zal de pilot de eerste resultaten opleveren. Aan de hand van de uitkomsten zal vervolgens worden gekeken naar de toepasbaarheid van de verkregen vloeistof als meststof. Hiervoor zullen uitgebreide chemische analyses op de vloeistof worden uitgevoerd om zekerheid te krijgen over de chemische zuiverheid van de oplossing. Uit het doornemen van het wettelijk kader is naar voren gekomen dat een registratieprocedure doorlopen zal moeten worden voordat de vloeistof als meststof kan worden gebruikt. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot en een doorrekening van de kosten zullen verdere ontwikkelingsstappen worden overwogen.