Regiodeal WP 5

Sensoren meten bodemkwaliteit

Precisiebemesting is een belangrijk aandachtspunt bij het project Kunstmestvrije Achterhoek en de toediening van GWM. Het moet er toe leiden dat alle toegediende mineralen worden opgenomen door het gewas. Het is de basis voor een optimale benutting van de mestgift en een optimale opbrengst van het gewas. Dit vergt een zorgvuldige afstemming tussen de in de bodem aanwezige hoeveelheid mineralen, de groei van het gewas verdeeld over het perceel en de via bemesting op de verschillende tijdstippen gedurende het groeiseizoen toegediende mineralen. Daarbij spelen verschillende klimaat- en andere factoren een rol, zoals regenval, bodemtemperatuur en organisch stofgehalte in de bodem.

Op dit moment moeten hiervoor met enige regelmaat bodem en gewasmonsters genomen die in een laboratorium worden geanalyseerd. Behalve tijdrovend is het een kostbare en niet erg nauwkeurige methode. De laatste jaren zijn diverse sensoren ontwikkeld die via draadloze netwerken zoals LORA continu inzicht kunnen geven in specifieke parameters van de bodem, waaronder bodemvochtigheid en geleidbaarheid als indicator voor de minerale inhoud. Een belangrijke verbetering zou het zijn als parameters zoals nitraatconcentratie in de bodem direct met behulp van een sensor gemeten zou kunnen worden (en niet via een afgeleide parameter als geleidbaarheid). In het kader van dit project wordt een nieuw sensor systeem in het veld getest waarmee diverse parameters direct online worden gemonitored. 

In mei 2020 is onder twee percelen in de Achterhoek een systeem met sensoren aangelegd. Het betreft een grasperceel bij proefboerderij De Marke en een grasperceel in het waterwingebied Haarlo-Olde Eibergen. Ieder systeem bestaat uit vier setjes van senoren. Ieder setje meet bodemvocht, bodemtemperatuur en geleidbaarheid op ca 15cm en 60 cm onder het oppervlak van de percelen. Voor het verkrijgen van een compleet beeld werd bij ieder perceel ook een weerstation en een grondwaterpeil-meter geïnstalleerd

De resultaten zijn zeer bemoedigend. Zo konden de effecten van beregening in de droge zomer van 2020 zeer nauwkeurig in kaar worden gebracht. Ook de effecten van het toedienen van een bodemverbeteraar zijn inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de successen van 2020 wordt nu een alarmeringssyteem ontwikkeld dat de eigenaar van een perceel waarschuwt als het bodemvocht onder een kritisch percentage daalt. Daarnaast wordt nagedacht over enkele nieuwe locaties en toepassingen voor de sensoren. Het onderzoek wordt getrokken door Dorset ID in samenwerking met Estede Scientific, de stichting Biomassa en o.a. de stichting HOEduurzaam.