TKI BIOVALOR

Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest‐ en afvalstromen welke beschikbaar zijn in de regio. Het doel van het project is om in de praktijk herwonnen meststoffen te winnen uit organische reststromen en industrieel afvalwater door toepassing van bestaande en nieuwe technieken waarbij de samenstelling van deze producten beter aansluiten bij de behoeften van het gewas waardoor de benutting van nutriënten toeneemt. Ook wordt er gewerkt aan het verwerken van organische reststromen tot nutriënt‐arme organische bodemverbeteraars voor toepassing op zandgronden en productie van circulaire grondstoffen voor potgrond als vervanging voor fossiel veen. Voor de nieuwe verwerkingsroutes worden voordelen in termen van broeikasgasemissies geschat (met Life Cycle Analysis ‐ LCA’s) en voor de eindproducten worden emissies van nutriënten naar bodem, water en lucht bepaald om zo afwentelingseffecten te voorkomen. De stichting Biomassa participeert in het project onder andere als voorzitter van de project en is nauw betrokken bij het onderzoek naar duurzame kringloop bodemverbeteraars. Op de projectwebsite is meer informatie over de vele facetten van het project te vinden.